AS-303

姆指夾板


  • 鋁條支撐:利用鋁條的固定與支撐效果,確實撐住拇指與手腕,避免使用者在不注意時移動傷患部位而再度受傷。
  • 加強帶設計:在手腕、拇指部位設計加強帶,用以牢牢固定住手腕與拇指,能提供保護作用。  Size   Circumference of Wrist

   S                13 ~ 15cm

   M              15 ~ 17cm
 
   L                17 ~ 19cm

  XL              19 ~ 21cm